ཞིང་ལམ་ཚུ་ལུ་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ།

༉ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ ས་གནས་ཁག་ཚུ་ནང་ ཞིང་ལམ་ཚུ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ བཏོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅིག་ སེལ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཞིང་ལམ་དང་ ཁྱིམ་གྱི་བར་ན་ ས་གོ་ག་དེམ་ཅིག་ བཞག་དགོཔ་ཨིན་ནའི་ དོགས་པ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།.